În perioada ianuarie – septembrie 2020p, contul curent al balanţei de plăţi a înregistrat un deficit de 7 737 milioane euro, comparativ cu 7 942 milioane euro în perioada ianuarie-septembrie 2019. În structura acestuia, balanţa bunurilor a consemnat un deficit mai mare cu 1 165 milioane euro, balanța serviciilor a înregistrat un excedent mai mare cu 392 milioane euro, balanța veniturilor primare și-a redus deficitul cu 401 milioane euro, iar balanța veniturilor secundare a înregistrat un excedent mai mare cu 577 milioane euro.

Contul curent al balanței de plăți (mil. euro)
ianuarie – septembrie 2019p ianuarie – septembrie 2020p
CREDIT DEBIT SOLD CREDIT DEBIT SOLD
CONTUL CURENT (A+B+C) 76 035 83 977 -7 942 66 792 74 529 -7 737
A. Bunuri şi servicii 66 961 73 030 -6 069 58 239 65 081 -6 842
a. Bunuri 47 305 59 515 -12 210 41 304 54 679 -13 375
b. Servicii 19 656 13 515 6 141 16 935 10 402 6 533
– servicii de prelucrare a bunurilor aflate în proprietatea terţilor 2 223 124 2 099 1 818 107 1 711
– transport 5 937 2 702 3 235 4 741 1 924 2 817
– turism – călătorii 2 334 3 992 -1 658 958 2 064 -1 106
– alte servicii 9 162 6 697 2 465 9 418 6 307 3 111
B. Venituri primare 5 118 7 687 -2 569 4 688 6 856 -2 168
C. Venituri secundare 3 956 3 260 696 3 865 2 592 1 273

p) date provizorii

Investiţiile directe ale nerezidenţilore în România au însumat 1 940 milioane euro (comparativ cu 4 471 milioane euro în perioada ianuarie – septembrie 2019), din care participațiile la capital (inclusiv profitul reinvestit net estimat) au însumat valoarea netă de 2 838 milioane euro, iar creditele intragrup au înregistrat valoarea netă negativă de 898 milioane euro.

În perioada ianuarie – septembrie 2020, datoria externă totală a crescut cu 7 441 milioane euro. În structură:

  • datoria externă pe termen lung a însumat 83 618 milioane euro la 30 septembrie 2020 (71,3 la sută din totalul datoriei externe), în creștere cu 12,5 la sută față de 31 decembrie 2019;
  • datoria externă pe termen scurt a înregistrat la 30 septembrie 2020 nivelul de 33 606 milioane euro (28,7 la sută din totalul datoriei externe), în scădere cu 5,2 la sută față de 31 decembrie 2019.
Datoria externă şi serviciul datoriei externe (mil. euro)
Datoria externă Serviciul datoriei externe, 9 luni 2020p
Sold la 31.12.2019p Sold la 30.09.2020p
I. Datoria externă pe termen lung 74 319 83 618 10 896
I.1. Datoria publică 39 477 49 386 2 491
I.1.1. Datoria publică directă 39 192 49 149 2 444
I.1.2. Datoria garantată public 285 237 47
I.2. Datoria negarantată public,
din care:
33 626 33 048 8 401
I.2.1. Depozite pe termen lung ale nerezidenţilor 417 39 529
I.3. Datoria autorităţii monetare,
din care:
1 216 1 184 4
I.3.1. Alocări de DST de la FMI 1 216 1 184 4
II. Datoria externă pe termen scurt 35 464 33 606e 44 216e
Total datorie externă (I+II) 109 783 117 224 55 112

e) date estimate
p) date provizorii
*) Creșterea datoriei publice directe a provenit din emisiunile de obligațiuni ale Ministerului Finanțelor Publice în valoare nominală de 6 300 milioane euro și respectiv de 3 300 milioane dolari SUA (2820 echivalent milioane euro), precum și din împrumuturile nete efectuate în contul datoriei publice directe în valoare de 564 milioane euro.

Rata serviciului datoriei externe pe termen lung a fost 18,7 la sută în perioada ianuarie – septembrie 2020, comparativ cu 19,3 la sută în anul 2019. Gradul de acoperire a importurilor de bunuri și servicii la 30 septembrie 2020 a fost de 5,2 luni, în comparație cu 4,5 luni la 31 decembrie 2019.

Gradul de acoperire a datoriei externe pe termen scurt, calculată la valoarea reziduală, cu rezervele valutare la BNR la 30 septembrie 2020 a fost de 71,7 la sută, comparativ cu 68,8 la sută la 31 decembrie 2019.