Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii ianuarie 2021 un sold de 490 466,5 milioane lei. Aceasta a crescut cu 0,6 la sută ((-0,7 la sută în termeni reali 1) faţă de luna decembrie 2020, iar în raport cu ianuarie 2020 s-a majorat cu 16,9 la sută (13,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 ianuarie 2021
(mil. lei)
ian. 2021/
dec. 2020
%
ian. 2021/
ian. 2020
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 339 091,0 0,5 24,6
Numerar în circulaţie ** 90 276,7 2,4 21,5
Depozite overnight *** 248 814,3 -0,2 25,7
M2 (masa monetară intermediară) 490 466,5 0,6 16,9
M1 339 091,0 0,5 24,6
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 151 375,5 1,0 2,7
M3 (masa monetară în sens larg) 490 466,5 0,6 16,9
M2 490 466,5 0,6 16,9
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 ianuarie 2021
(mil. lei)
ian. 2021/
dec. 2020
%
ian. 2021/
ian. 2020
%
Masa monetară (M3) 490 466,5 0,6 16,9
Active externe nete** 241 191,0 2,0 22,0
Active interne nete*** 249 275,5 -0,7 12,4

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna ianuarie 2021 cu 0,4 la sută faţă de luna decembrie 2020 (-0,9 la sută în termeni reali), până la nivelul de 283 531,0 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 69,6 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 0,5 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 30,4 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,2 la sută (0,1 la sută când indicatorul este exprimat în euro).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 5,1 la sută (2,1 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 8,8 la sută a componentei în lei (5,6 la sută în termeni reali) şi a scăderii cu 2,3 la sută a componentei în valută exprimată în lei (scăderea a fost de 4,3 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 ianuarie 2021
(mil. lei)
ian. 2021/
dec. 2020
%
ian. 2021/
ian. 2020
%
Credit neguvernamental (total) ** 283 531,0 0,4 5,1
Credit neguvernamental în lei: 197 337,5 0,5 8,8
– gospodăriile populaţiei 119 155,8 0,4 9,0
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 78 181,8 0,7 8,5
Credit neguvernamental în valută: 86 193,5 0,2 -2,3
– gospodăriile populaţiei 30 927,4 -1,0 -9,1
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 55 266,1 0,8 2,0

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a crescut în luna ianuarie 2021 cu 3,7 la sută faţă de luna decembrie 2020, până la 150 907,9 milioane lei. În raport cu ianuarie 2020, acesta a crescut cu 26,4 la sută (22,7 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna ianuarie 2021 cu 0,3 la sută faţă de luna anterioară, până la nivelul de 422 103,3 milioane lei și cu 15,8 la sută (12,4 la sută în termeni reali) faţă de ianuarie 2020.

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 65,1 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 0,2 la sută față de luna decembrie 2020, până la 274 918,5 milioane lei şi cu 15,5 la sută (12,1 la sută în termeni reali) faţă de ianuarie 2020.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 ianuarie 2021
(mil. lei)
ian. 2021/
dec. 2020
%
ian. 2021/
ian. 2020
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 422 103,3 0,3 15,8
Depozite în lei ale rezidenţilor: 274 918,5 0,2 15,5
– gospodăriile populaţiei 153 294,5 1,2 16,5
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 121 624,5 -1,1 14,2
Depozite în valută ale rezidenţilor: 147 184,8 0,5 16,4
– gospodăriile populaţiei 106 657,5 1,3 16,2
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 40 527,3 -1,5 17,0

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,2 la sută față de luna anterioară, până la 153 294,5 milioane lei, iar faţă de luna ianuarie 2020 au înregistrat o creştere de 16,5 la sută (13,1 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au scăzut cu 1,1 la sută (până la 121 624,0 milioane lei) față de luna precedentă și au crescut cu 14,2 la sută (10,9 la sută în termeni reali) faţă de luna ianuarie 2020.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 34,9 la sută în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au majorat cu 0,5 la sută faţă de luna decembrie 2020, ajungând până la nivelul de 147 184,8 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 0,4 la sută, până la 30 196,1 milioane euro). Comparativ cu luna ianuarie 2020, indicatorul a crescut cu 16,4 la sută, exprimat în lei și cu 14,1 la sută, dacă este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 1,3 la sută faţă de luna decembrie 2020, până la 106 657,5 milioane lei; exprimate în euro, acestea au crescut cu 1,2 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 16,2 la sută (13,9 la sută, dacă indicatorul este exprimat în euro).

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au scăzut până la nivelul de 40 527,3 milioane lei, înregistrând o scădere de 1,5 la sută faţă de luna decembrie 2020 (scădere de 1,6 la sută când indicatorul este exprimat în euro). Comparativ cu ianuarie 2020, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 17,0 la sută (dacă este exprimat în euro, creșterea a fost de 14,7 la sută).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 39 din 12 februarie 2021, emis de INS, indicele preţurilor de consum ȋn luna ianuarie 2021 a fost de 101,33 faţă de decembrie 2020 şi 102,99 faţă de ianuarie 2020.
2 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 11 111,0 milioane lei, precum şi titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 139 796,9 milioane lei (solduri la 31 ianuarie 2021).