Masa monetară în sens larg (M3) a înregistrat la sfârşitul lunii octombrie 2020 un sold de 469 279,6 milioane lei. Aceasta a crescut cu 1,8 la sută (1,6 la sută în termeni reali 1) faţă de luna septembrie 2020, iar în raport cu octombrie 2019 s-a majorat cu 16,0 la sută (13,5 la sută în termeni reali).

Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 31 octombrie 2020
(mil. lei)
oct. 2020/
sep. 2020
%
oct. 2020/
oct. 2019
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 320 944,4 1,8 24,8
Numerar în circulaţie ** 86 155,1 1,6 18,5
Depozite overnight *** 234 789,3 1,9 27,2
M2 (masa monetară intermediară) 469 279,6 1,8 16,0
M1 320 944,4 1,8 24,8
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 148 335,2 1,8 0,8
M3 (masa monetară în sens larg) 469 279,6 1,8 16,0
M2 469 279,6 1,8 16,0
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 31 octombrie 2020
(mil. lei)
oct. 2020/
sep. 2020
%
oct. 2020/
oct. 2019
%
Masa monetară (M3) 469 279,6 1,8 16,0
Active externe nete** 218 729,7 0,9 17,1
Active interne nete*** 250 549,9 2,6 15,1

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna octombrie 2020 cu 0,6 la sută faţă de luna septembrie 2020 (0,4 la sută în termeni reali), până la nivelul de 279 172,6 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 69,0 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,2 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,0 la sută în totalul creditului neguvernamental, a scăzut cu 0,8 la sută (exprimat în euro, indicatorul a scăzut cu 0,9 la sută).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 4,1 sută (1,8 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 7,4 la sută a componentei în lei (5,1 la sută în termeni reali) şi a scăderii cu 2,7 la sută a componentei în valută exprimată în lei (scăderea a fost de 5,0 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 31 octombrie 2020
(mil. lei)
oct. 2020/
sep. 2020
%
oct. 2020/
oct. 2019
%
Credit neguvernamental (total) ** 279 172,6 0,6 4,1
Credit neguvernamental în lei: 192 587,2 1,2 7,4
– gospodăriile populaţiei 117 101,0 0,7 9,3
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 75 486,2 2,1 4,5
Credit neguvernamental în valută: 86 585,4 -0,8 -2,7
– gospodăriile populaţiei 32 013,1 -0,9 -8,0
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 54 572,3 -0,7 0,7

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a crescut în luna octombrie 2020 cu 3,5 la sută faţă de luna septembrie 2020, până la 138 924,1 milioane lei. În raport cu octombrie 2019, acesta a crescut cu 26,3 la sută (23,6 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna octombrie 2020 cu 1,8 la sută faţă de luna anterioară, până la nivelul de 404 121,1 milioane lei și cu 15,4 la sută (12,8 la sută în termeni reali) faţă de aceeași lună a anului trecut.

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 64,7 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 2,1 la sută față de luna septembrie 2020, până la 261 317,3 milioane lei, şi cu 14,1 la sută (11,6 la sută în termeni reali) faţă de octombrie 2019.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 31 octombrie 2020
(mil. lei)
oct. 2020/
sep. 2020
%
oct. 2020/
oct. 2019
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 404 121,1 1,8 15,4
Depozite în lei ale rezidenţilor: 261 317,3 2,1 14,1
– gospodăriile populaţiei 146 042,0 2,8 15,8
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 115 275,3 1,2 12,1
Depozite în valută ale rezidenţilor: 142 803,9 1,1 17,7
– gospodăriile populaţiei 103 700,3 1,7 17,6
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 39 103,6 -0,3 17,7

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 2,8 la sută față de luna anterioară, până la 146 042, milioane lei, iar faţă de luna octombrie 2019 au înregistrat o creştere de 15,8 la sută (13,3 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 1,2 la sută (până la 115 275,3 milioane lei) față de luna precedentă și cu 12,1 la sută (9,7 la sută în termeni reali) faţă de luna octombrie a anului trecut.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 35,3 la sută în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au majorat cu 1,1 la sută faţă de luna septembrie 2020, ajungând până la nivelul de 142 803,9 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 1,0 la sută, până la 29 297,3 milioane euro). Comparativ cu luna octombrie 2019, indicatorul a crescut cu 17,7 la sută, exprimat în lei și cu 14,8 la sută, dacă este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 1,7 la sută faţă de luna septembrie 2020, până la 103 700,3 milioane lei; exprimate în euro, acestea au crescut cu 1,6 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 17,6 la sută și de 14,8 la sută, dacă indicatorul este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, s-au diminuat până la nivelul de 39 103,6 milioane lei, înregistrând o scădere de 0,3 la sută faţă de luna septembrie 2020 (-0,4 la sută când indicatorul este exprimat în euro). Comparativ cu octombrie 2019, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 17,7 la sută (dacă este exprimat în euro, creșterea a fost de 14,9 la sută).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 294 din 11 noiembrie 2020, emis de INS, indicele preţurilor de consum ȋn luna octombrie 2020 a fost de 100,22 faţă de septembrie 2020 şi 102,24 faţă de octombrie 2019.
2 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 12 941,4 milioane lei, precum şi titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 125 982,7 milioane lei (solduri la 30 octombrie 2020).