Tabel 1. Agregatele monetare*
INDICATORI 30 septembrie 2020
(mil. lei)
sep. 2020/
aug. 2020
%
sep. 2020/
sep. 2019
%
M1 (masa monetară în sens restrâns) 315 306,4 2,7 22,7
Numerar în circulaţie ** 84 792,2 1,0 16,4
Depozite overnight *** 230 514,2 3,3 25,2
M2 (masa monetară intermediară) 460 999,2 1,8 15,1
M1 315 306,4 2,7 22,7
Depozite cu durata iniţială de până la doi ani inclusiv (sunt incluse şi depozitele rambursabile după notificare la cel mult trei luni inclusiv) 145 692,8 -0,1 1,5
M3 (masa monetară în sens larg) 460 999,2 1,8 15,1
M2 460 999,2 1,8 15,1
Alte instrumente financiare (împrumuturi din operaţiuni repo, acţiuni/unităţi de fond ale fondurilor de piaţă monetară, titluri de natura datoriei cu maturitatea de până la doi ani inclusiv) 0,0 0,0 0,0

* date provizorii
** numerar în afara sistemului bancar
*** conturi curente, depozite la vedere

Tabel 2. Masa monetară şi contrapartida acesteia*
INDICATORI 30 septembrie 2020
(mil. lei)
sep. 2020/
aug. 2020
%
sep. 2020/
sep. 2019
%
Masa monetară (M3) 460 999,2 1,8 15,1
Active externe nete** 216 774,5 -2,3 15,4
Active interne nete*** 244 224,7 5,8 14,9

* date provizorii
** se calculează prin scăderea din activele externe a pasivelor externe
Activele externe includ: credite acordate nerezidenţilor; depozite plasate la nerezidenţi; titluri de natura datoriei deţinute (emise de nerezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la nerezidenţi; aurul monetar.
Pasivele externe includ resursele atrase de la nerezidenţi: depozite; titluri de natura datoriei emise pe pieţele externe. Începând cu decembrie 2014, conform noilor standarde statistice internaţionale (SEC 2010), alocările de DST de la FMI sunt incluse în pasive externe.
***se calculează prin scăderea din activele interne a pasivelor interne (cu excepţia elementelor componente ale masei monetare M3).
Activele interne includ: credite acordate rezidenţilor; titluri de natura datoriei deţinute (emise de rezidenţi); acţiuni deţinute şi alte participaţii de capital la rezidenţi.
Pasivele interne (exceptând elementele componente ale masei monetare M3) includ resursele atrase de la rezidenţi: depozite cu durată iniţială mai mare de doi ani (inclusiv depozitele rambursabile după notificare la mai mult de trei luni); titluri de natura datoriei cu maturitate mai mare de doi ani emise pe piaţa internă; capital şi rezerve.

Soldul creditului neguvernamental acordat de instituțiile de credit a crescut în luna septembrie 2020 cu 1,1 la sută faţă de luna august 2020 (1,2 la sută în termeni reali), până la nivelul de 277 500,3 milioane lei. Creditul în lei, cu o pondere de 68,6 la sută în volumul total al creditului neguvernamental, s-a majorat cu 1,3 la sută, iar creditul în valută exprimat în lei, cu o pondere de 31,4 la sută în totalul creditului neguvernamental, a crescut cu 0,7 la sută (exprimat în euro, indicatorul a crescut cu 0,1 la sută).

Comparativ cu aceeași perioadă a anului 2019, creditul neguvernamental a înregistrat o creștere de 4,0 sută (1,5 la sută în termeni reali), pe seama creșterii cu 7,1 la sută a componentei în lei (4,5 la sută în termeni reali) şi a scăderii cu 2,0 la sută a componentei în valută exprimată în lei (scăderea a fost de 4,4 la sută dacă indicatorul este exprimat în euro).

Tabel 3. Creditul neguvernamental*
INDICATORI 30 septembrie 2020
(mil. lei)
sep. 2020/
aug. 2020
%
sep. 2020/
sep. 2019
%
Credit neguvernamental (total) ** 277 500,3 1,1 4,0
Credit neguvernamental în lei: 190 251,9 1,3 7,1
– gospodăriile populaţiei 116 283,6 1,0 9,9
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 73 968,3 1,8 2,9
Credit neguvernamental în valută: 87 248,4 0,7 -2,0
– gospodăriile populaţiei 32 297,1 -0,4 -8,2
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 54 951,4 1,3 2,0

*date provizorii
** include şi creditele neperformante

Creditul guvernamental2 a scăzut în luna septembrie 2020 cu 1,3 la sută faţă de luna august 2020, până la 134 257,3 milioane lei. În raport cu septembrie 2019, acesta a crescut cu 24,9 la sută (21,9 la sută în termeni reali).

Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali au crescut în luna septembrie 2020 cu 1,9 la sută faţă de luna anterioară, până la nivelul de 397 145,9 milioane lei și cu 14,7 la sută (12,0 la sută în termeni reali) faţă de aceeași lună a anului trecut.

Depozitele în lei ale rezidenţilor, cu o pondere de 64,4 la sută în totalul depozitelor clienţilor neguvernamentali, au crescut cu 1,9 la sută față de luna august 2020, până la 255 943,9 milioane lei, şi cu 13,0 la sută (10,3 la sută în termeni reali) faţă de septembrie 2019.

Tabel 4. Depozitele rezidenţilor clienţi neguvernamentali*
INDICATORI 30 septembrie 2020
(mil. lei)
sep. 2020/
aug. 2020
%
sep. 2020/
sep. 2019
%
Depozite ale rezidenţilor clienţi neguvernamentali (total)** 397 145,9 1,9 14,7
Depozite în lei ale rezidenţilor: 255 943,9 1,9 13,0
– gospodăriile populaţiei 142 008,3 1,0 13,7
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 113 935,6 3,1 12,3
Depozite în valută ale rezidenţilor: 141 202,0 2,0 18,0
– gospodăriile populaţiei 101 980,9 1,8 16,6
– alte sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) 39 221,0 2,4 21,9

* date provizorii
** sunt incluse conturile curente, depozitele la vedere şi toate depozitele la termen, indiferent de scadenţă

Depozitele în lei ale gospodăriilor populaţiei s-au majorat cu 1,0 la sută față de luna anterioară, până la 142 008,3 milioane lei, iar faţă de luna septembrie 2019 au înregistrat o creştere de 13,7 la sută (10,9 la sută în termeni reali).

Depozitele în lei ale altor sectoare (societăţi nefinanciare şi instituţii financiare nemonetare) au crescut cu 3,1 la sută (până la 113 935,6 milioane lei) față de luna precedentă și cu 12,3 la sută (9,6 la sută în termeni reali) faţă de luna septembrie a anului trecut.

Depozitele în valută ale rezidenţilor, exprimate în lei, reprezentând 35,6 la sută în volumul total al depozitelor clienţilor neguvernamentali, s-au majorat cu 2,0 la sută faţă de luna august 2020, ajungând până la nivelul de 141 202,0 milioane lei (exprimate în euro, acestea s-au majorat cu 1,3 la sută, până la 28 995,4 milioane euro). Comparativ cu luna septembrie 2019, indicatorul a crescut cu 18,0 la sută, exprimat în lei și cu 15,1 la sută, dacă este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale gospodăriilor populaţiei, exprimate în lei, au crescut cu 1,8 la sută faţă de luna august 2020, până la 101 980,9 milioane lei; exprimate în euro, acestea au crescut cu 1,2 la sută. Comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent, creșterea acestui indicator exprimat în lei a fost de 16,6 la sută și de 13,7 la sută, dacă indicatorul este exprimat în euro.

Depozitele în valută ale altor sectoare, exprimate în lei, au crescut până la nivelul de 39 221,0 milioane lei, înregistrând o creștere de 2,4 la sută faţă de luna august 2020 (1,7 la sută când indicatorul este exprimat în euro). Comparativ cu septembrie 2019, acest indicator, exprimat în lei, s-a majorat cu 21,9 la sută (dacă este exprimat în euro, creșterea a fost de 18,9 la sută).

1 Conform Comunicatului de presă nr. 271 din 12 octombrie 2020, emis de INS, indicele preţurilor de consum ȋn luna septembrie 2020 a fost de 99,86 faţă de august 2020 şi 102,45 faţă de septembrie 2019.
2 Include creditul acordat administraţiilor publice (administraţia centrală, administraţiile locale, administraţiile sistemelor de asigurări sociale) în sumă de 10 837,9 milioane lei, precum şi titlurile de natura datoriei deținute, emise de aceste sectoare instituţionale în sumă de 123 419,4 milioane lei (solduri la 30 septembrie 2020).