Filiala Teritorială București a Ordinului Arhitecților din Romania (OARB) a inițiat un Grup de Dialog cu Primăria (GDP) pentru identificarea și rezolvarea problemelor apărute în procedurile de avizare și autorizare a proiectelor de construcție/renovare/restaurare a clădirilor.

„În ultimul an, profesioniștii din mediul de proiectare bucureștean, de construcții și antreprenorial și-au exprimat îngrijorarea cu privire la întârzierile foarte mari la emiterea autorizațiilor,  certificatelor de urbanism și a altor documente administrative ce vizează proiectarea și construcțiile” a declarat Emil Ivănescu, președintele OAR București.

„Deși mulți arhitecți, proiectanți și antreprenori au sperat într-o îmbunătățire a situației, așteptând cu încredere rezolvarea problemelor invocate de edili prin transparentizarea și eficientizarea fluxurilor de emitere de acte, sunt alte aspecte în primării care par să întârzie soluționarea acestor priorități” a adăugat Emil Ivănescu.

În acest context, Grupul de Dialog cu Primăria, împreună cu reprezentanții Direcției de Urbanism ai PMB, care doresc, de asemenea, o îmbunătățire rapidă și eficientă a situației, punând accent pe calitatea documentațiilor si pe respectarea legalității, mai ales când este vorba de intervenții în zonele protejate, au agreat trei direcții de acțiune comună:

1)         Implementarea unor măsuri rapide de ameliorare a timpilor de emitere a certificatelor de urbanism și a autorizațiilor prin crearea unui cadru flexibil de dialog cu proiectanții, într-o fază anterioară emiterii Certificatului de Urbanism, astfel încât proiectele care se depun pentru avizare să fie întocmite corect și să respecte regulamentele în vigoare.

2)         Identificarea proiectelor care încalcă în mod repetat sau flagrant normele in vigoare, generând un efort suplimentar pentru aparatul tehnic al primăriilor si întârzieri pentru clienți; posibilitatea direcționării cazurilor respective către comisiile specializate ale OAR București, analiza calitatea si corectitudinea actului profesional, conform regulilor si deontologiei asumate de către membrii săi.

3)         Program de monitorizare a dovezii prin coordonarea lunară a dovezilor emise de OAR București cu autorizațiile emise de PMB, pentru a identifica eventualele inadvertențe, nereguli sau probleme de legalitate privind dreptul de exercitare a profesiei de arhitect.

1)Pentru prima direcție de intervenție, GDP a exprimat necesitatea introducerii cât mai urgent a procedurilor digitale pentru verificarea etapelor avizării, dar și a emiterii de avize, certificate și autorizații. Precum și  necesitatea finalizării documentului strategic de dezvoltare urbană,  Planul Urbanistic General (PUG) care să se fundamenteze pe  Sistemul Geografic Informatic (GIS) pentru întreg teritoriul Capitalei. Direcția de Urbanism precizează foarte clar că  nu încurajează demolările mascate, iar una dintre cerințele directe adresate proiectanților  este realizarea unor documentații corecte, deontologice ,astfel încât proiectele predate la primărie  să fie în acord cu realitatea. Direcția de Urbanism  vine cu inițiativa de a pune la dispoziție  un cadru opțional de dialog cu proiectanții  pentru ca aceștia să ilustreze mai clar datele de temă, înainte de a începe proiectul. Acest sistem  opțional, explică Direcția, este în acord cu Legea 50/1991 și legea 350/2001, cu referire la protejarea valorilor de patrimoniu și a calității arhitecturale la nivelul unității administrativ-teritoriale, aspecte foarte clar definite la art. 36,alin.3 privind activitatea arhitectului-șef (L350/2001).

Arh. Matei Damian, directorul executiv al Direcției de Urbanism PMB, precizează ca  acest deziderat, se poate îndeplini doar pe parcursul procesului de autorizare și nu la final, după obținerea tuturor avizelor și depunerea documentației de Autorizație de Construcție. Nu este nici în interesul beneficiarului sau al proiectantului, cu atât mai puțin al administrației, să întoarcă dosarul de autorizație pe motive de conținut,redactare sau neconformitate,după depunerea acestuia. Întreg efortul este canalizat pentru „eficientizarea timpul de prelucrare și a parcursului etapei de Autorizare de Construcție”, dar cu respectarea calității proiectului și a propunerii de arhitectură. De asemenea, în cazul intervențiilor asupra imobilelor în Zone Construite Protejate, în virtutea Legii nr. 350/2001 și a Legii nr. 372/2005, se va avea o atenție sporită asupra  utilizării sistemelor de anvelopare exterioară pentru imobilele existente din zone protejate – care au fațade caractersitice epocii în care au fost ridicate, materialele și cromatica exterioară, tâmplăria exterioară, sistemul de acoperire și sistemul de scurgere a apei pluviale, instalații și echipamente, spații libere și plantate, împrejmuiri etc.

2) Pentru a doua direcție, Grupul de Dialog cu Primariile(GDP) afirmă că generalizările și aprecierile nefavorabile vizând profesia de arhitect prejudiciază statutul și reputația acesteia și că nu toate problemele constatate la documentațiile de arhitectură sunt rezultatul unei atitudini profesionale neconforme. Soluțiile la dificultățile întâmpinate de primării trebuie discutate cu corpul proiectanților de arhitectură, iar în situația în care este identificată o evidentă lipsă de profesionalism în proiecte care nu respectă repetat unele cerințe legale sau prevederi din Certificatul de Urbanism, primăriile sunt încurajate să se adreseze Comisiei de Disciplină a OAR București. Aceasta analizează cazurile respective și, dacă este cazul, ia masurile disciplinare corespunzătoare.

3) În ceea ce privește a treia direcție de acțiune, Programul de Monitorizare a Dovezii utilizează un instrument prevăzut în legislație, Dovada de luare în evidență, un document emis de OAR care atestă că proiectul depus pentru autorizare este realizat de un arhitect cu drept de semnătură. Această monitorizare, prin coordonarea între dovadă și autorizație, va fi realizată lunar, având ca baza de implementare principiile de cooperare dintre PMB și OAR București conform unui acord/protocol de colaborare semnat în anul 2020.

Emil Ivănescu, președintele OAR București, precizeaza ca:

Grupul de Dialog cu Primaria al OAR București  invită la colaborare cu scopul de a oferi suport și sprijin atât administrațiilor locale, cât și mediului profesional pentru a identifica și rezolva împreună problemele apărute în practica proiectării și avizării, demersul fiind în beneficiul dezvoltării armonioase, sustenabile, a sectoarelor şi orașului, în ansamblu.”

Filiala Teritorială a intensificat in perioada 2021-2022 dialogul început acum câțiva ani de reprezentanții OAR București cu toate primăriile din București pe tema  eficientizării emiterii autorizațiilor și a identificării de soluții pentru problemele de proiectare care afectează durata proceselor administrative. La întâlnirile realizate în această perioada, din grupul de dialog au făcut parte membri din conducerea organizației teritoriale și reprezentanți ai unor asociații profesionale care au contribuit la comunicarea cu primăriile, specialiștii în arhitectură și urbanism din administrațiile locale, inclusiv din Primăria Capitalei și/sau cu reprezentanții organismelor de avizare din cadrul acestora.